مقررات

قوانین و مقررات آموزشگاه

تعويض ساعت كلاس تا 48 ساعت قبل از شروع دوره در صورت امكان پذير بودن، با مراجعه حضوري و همراه داشتن قبض انجام مي شود.

در صورت انصراف تا 24 ساعت قبل از شروع كلاس 20% كل شهريه كسر مي شود.

پس از شروع كلاس شهريه به هيچ وجه برگشت داده نمي شود.

حضور زبان آموز در كلاس بايد منظم و سروقت باشد.

براي هر جلسه غيبت، يك نمره از 10 نمره ي حضور در كلاس كسر مي گردد.

درصورت غيبت بيش از چهار جلسه، زبان آموز مجاز به ادامه دوره است ولي از شركت در آزمون پايان دوره محروم خواهد شد.

آموزشگاه مجاز به گزارش غيبت زبان آموز به خانواده – با تماس تلفني و SMS – مي باشد.

رعايت اصول اخلاقي و حسن رفتار در كلاس و محيط آموزشگاه الزامي است.

حضور زبان آموز در آموزشگاه فقط در روزها و ساعت هاي مقرر موجه است.

آموزشگاه هيچ گونه مسئوليتي نسبت به اموال، لوازم و وسيله نقليه زبان آموز ندارد.