شرایط عضویت

شرایط استفاده از کتابخانه عضویت تشكيل كارت كتاب خانه با ارائه يك قطعه عكس پرسنلی 4*3 به واحد کتابخانه آموزشگاه و پرداخت مبلغ 50000 ريال به واحد صندوق صورت می…

ادامه خواندن شرایط عضویت